Kontakt:
Historia Szkoły:
Dokumentacja:

STATUT
PUBLICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W OKOLE

/Zmiany obowiązujące od 1 września 2007r./

   Ustalony na podstawie:
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
    (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329) z późniejszymi zmianami,
  • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola i publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej,
    (Dz. U. Nr 14 poz. 131)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
  • i egzaminów w szkołach publicznych.
    (dz.U. nr 83, poz. 562 ze zmianą w 2007r. nr 130, poz. 906)


Spis treści:

§ 1. Informacje ogólne.
§ 2. Cele i zadania szkoły.
   2.1 Zadania szkoły
   2.2 Bezpieczeństwo i higiena
   2.3 Zadania zespołów nauczycielskich
§ 3. Zasady oceniania w szkole.
   3.1 Wewnętrzny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów kl. I-III
   3.2 Wewnętrzny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania .uczniów kl. IV-VI
   3.3 Ocenianie i klasyfikowanie uczniów z upośledzeniem
   3.4 Egzamin klasyfikacyjny
   3.5 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
§ 4. Organy szkoły i ich kompetencje.
   4.1 Dyrektor szkoły
   4.2 Rada Pedagogiczna
   4.3 Samorząd Uczniowski
   4.4 Rada Rodziców
§ 5. Organizacja pracy szkoły.
§ 6. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
§ 7. Awans zawodowy nauczycieli.
§ 8. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły oraz ich prawa i obowiązki.
§ 9. Tryb i sposób rozwiązywania konfliktów wewnątrz szkoły.
§ 10. Rodzice ich prawa i obowiązki.
§ 11. Podsumowanie końcowe.


Powrót

Nasze Sukcesy
Dodatkowe zajecia edukacyjne