Kontakt:
Historia Szkoły:
Dokumentacja:

Wewnątrzszkolny System Oceniania
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Okoleopracowany w oparciu o Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną
po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. WSO służy do realizacji zadań szkoły, przez co jest wyznacznikiem pracy szkoły.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

§ 2 Obowiązująca skala ocen
 1. W szkole obowiązuje skala ocen od 1 do 6:
 2. 1 - niedostateczny,
  2 - dopuszczający,
  3 - dostateczny,
  4 - dobry,
  5 - bardzo dobry,
  6 - celujący,
 3. Wystawiane oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców bądź prawnych opiekunów.
 4. Oceny z prac klasowych nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem czerwonym.
§ 3 Przedmiotowy system oceniania.
 1. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne opracowuje przedmiotowy system oceniania.
 2. Przedmiotowy system oceniania obejmuje:
  • wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne,
  • sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,
  • sposoby gromadzenia informacji o postępach ucznia,
  • metody i narzędzia diagnozowania pracy dydaktycznej nauczyciela,
  • kryteria oceniania (ilość ocen z odpowiedzi ustnych, prac domowych, laboratoryjnych, prac klasowych, sprawdzianów).
 3. Nauczyciel sprawdza wiadomości ucznia w sposób i w czasie uznanym przez siebie za najlepszy.
 4. Sprawdzianów pisemnych trwających jedną godzinę lekcyjną i więcej nie może być więcej niż 1 dziennie i 3 tygodniowo. Powinny być one zapowiedziane z wyprzedzeniem minimum tygodniowym.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany do poprawienia pisemnej pracy ucznia w ciągu 2 tygodni, a w przypadku wypracowań klasowych z języka polskiego w ciągu 4 tygodni.
§ 4 Zasady informowania rodziców o wymaganiach edukacyjnych i trybie wglądu do prac pisemnych.
 1. Nauczyciel na prośbę ucznia bądź rodzica informuje o wymaganiach edukacyjnych.
 2. Uczniowie i rodzice mogą otrzymać pisemne prace do wglądu w obecności nauczyciela danego przedmiotu.
 3. Nauczyciele przechowują prace pisemne uczniów przez cały rok szkolny.
§ 5 Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności.
 1. Uczeń jest obowiązany usprawiedliwić każdą godzinę nieobecności w szkole w terminie 2 tygodni od daty przyjścia do szkoły po absencji.
 2. Uczeń usprawiedliwia swoją nieobecność w następujących formach:
  • pisemne usprawiedliwienie podpisane przez rodziców,
  • telefoniczne usprawiedliwienie przez rodziców lub opiekunów
  • osobiste usprawiedliwienie przez rodziców lub opiekunów podczas ich wizyty w szkole, w czasie wywiadówki lub zebrania, jednakże w terminie nie dłuższym, niż 2 tygodnie od daty przyjścia do szkoły po nieobecności.
 3. Usprawiedliwienie nieobecności następuje przez kontakt z wychowawcą, wyjątkowo nauczyciela danego przedmiotu lub dyrektora szkoły.
 4. Uczeń, który nie może być obecny w szkole z powodów znanych mu wcześniej (ustalone terminy badań, itp.) bądź wizyty u lekarzy specjalistów jest zobowiązany powiadomić o tym wychowawcę z wyprzedzeniem przynajmniej 1-dniowym w formie określonej powyżej.
§ 6 Ocenianie zachowania.
 1. Ocenę z zachowania semestralną i roczną ustala się wg skali:
  • wzorowe,
  • bardzo dobre
  • dobre,
  • poprawne,
  • nieodpowiednie,
  • naganne.
 2. Przy wystawianiu ocen z zachowania bierze się pod uwagę następujące kryteria:
  • wyniki w nauce z uwzględnieniem możliwości ucznia, a w szczególności systematyczność w przygotowywaniu się do zajęć, aktywność na lekcji,
  • frekwencja,
  • aktywność ucznia na terenie szkoły ( aktywny udział w imprezach szkolnych, olimpiadach, konkursach, organizacjach szkolnych, zawody sportowe, pomoc koleżeńska, itp.,)
  • kultura osobista na terenie szkoły i poza szkołą, w szczególności stosunek do nauczycieli, pracowników, instruktorów, koleżanek i kolegów, podczas wyjazdów i wycieczek szkolnych , reagowanie na zło,
  • kultura języka,
  • poszanowanie mienia,
  • dbałość o własne zdrowie i bezpieczeństwo,
  • estetyczny wygląd, odpowiednie obuwie, dbałość o czystość ciała i ubrania,
  • kultura osobista i wygląd zewnętrzny odpowiadające ogólnie przyjętym zasadom dobrego wychowania.
 3. Przy wystawianiu poszczególnych ocen bierze się pod uwagę:
  • ocena wzorowa: (uczeń) wnosi twórczy wkład w rozwój szkoły; aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych; spontanicznie i samodzielnie wykonuje prace na rzecz szkoły i społeczności szkolnej; rozumie normy społeczne i je stosuje; reaguje w przypadku ich łamania; spontanicznie spieszy z pomocą innym; sumiennie wypełnia obowiązki szkolne; pracuje nad własnym rozwojem; dba o dobre imię szkoły, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz
  • ocena bardzo dobra:
  • ocena dobra: ucznia cechuje właściwy stosunek do nauki, kultura i wygląd nie budzą zastrzeżeń, sumiennie wywiązuje się z nałożonych funkcji na terenie szkoły i poza szkołą, nie ma więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych,
  • ocena poprawna: uczeń jest niechętny do nauki, jego kultura i współżycie w zespole budzą zastrzeżenia, opuścił nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych,
  • ocena nieodpowiednia: uczeń opuścił powyżej 10 godzin bez usprawiedliwienia, żadne działania nie wpływają na poprawę jego zachowania.
  • Ocena naganna:
 4. Przy wystawianiu ocen z zachowania należy brać pod uwagę wszystkie kryteria w równej mierze.
§ 6 Klasyfikacja semestralna i końcowa.
 1. Na miesiąc przed semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele na spotkaniu z rodzicami poinformują ich o przewidywanych dla ucznia ocenach, w szczególności o grożących ocenach niedostatecznych.
 2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 4. W szczególnych przypadkach za zgodą Rady Pedagogicznej uczeń może zdawać egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 5. Tryb i zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa ustawa.
 6. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel wystawia oceny ze swojego przedmiotu.
§ 7 Egzamin klasyfikacyjny i sprawdzający.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie egzaminu poprawkowego po uzyskaniu zgody Rady Pedagogicznej.
 2. W przypadku, gdy Rada Pedagogiczna nie wyraża zgody na składanie egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń zostaje skreślony z listy.
 3. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną ostateczną.
 4. Uczniowi oraz rodzicom przysługuje prawo do odwołania się do odwołania się od wystawionej oceny i wnioskowania o egzamin sprawdzający.
 5. Egzamin sprawdzający powinien odbyć się przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, nie później niż w ciągu trzech dni od złożenia podania przez ucznia.
 6. Uczeń winien zaznaczyć w podaniu na jaką ocenę chce zdawać egzamin sprawdzający.
 7. W przypadku gdy w wyniku egzaminu sprawdzającego nie uzyska wnioskowanej oceny, pozostaje ocena wystawiona przez nauczyciela.
 8. Tryb przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego jak przy egzaminie poprawkowym.
§ 8 Postanowienia końcowe.
 1. Powyższy dokument może podlegać modyfikacjom, których dokonuje Rada Pedagogiczna z zachowaniem zasad obowiązujących przy jego uchwalaniu.
 2. Dokument został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 26 marca 2002r. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego uchwalenia.

Powrót   

Nasze Sukcesy
Dodatkowe zajecia edukacyjne