Kontakt:
Historia Szkoły:
Dokumentacja:

PLAN ROZWOJU
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W OKOLE
NA LATA 2004/2005 - 2008/2009

Opracowany przez: Marzennę Barańską-Serafin,
Barbarę Samsonowską,       
Magdalenę Wójcik              WIZJA SZKOŁY:
          Uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Okole żyje zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, jest wrażliwy i otwarty na drugiego człowieka, zna swą wartość, wyznacza sobie cele i wytrwale do nich dąży, ma poczucie przynależności do regionu i Europy.

MISJA SZKOŁY:
          Publiczna Szkoła Podstawowa w Okole rozwijając naturalną ciekawość i chęć poszanowania przez dzieci świata, uczy kultury, życzliwości dla ludzi i tolerancji oraz wiary we własne możliwości intelektualne, artystyczne bądź sportowe. Wspiera dziecko w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewnią mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie kształcenia.

PRIORYTETY:
I. Priorytet: Umacnianie tożsamości szkoły w środowisku i regionie.
Cel: Szkoła jest otwarta na kontakty ze środowiskiem lokalnym

l.p. Zadania Termin realizacji Uwagi
1 Organizowanie imprez o zasięgu lokalnym 2004/5-2008/9  
2 Udział szkoły w imprezach środowiskowych i regionalnych 2004/5-2008/9  
3 Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców 2004/5-2008/9  
4 Korzystanie z pomocy rodziców w organizowaniu imprez i podejmowanie innych działań na rzecz szkoły 2004/5-2008/9  
5 Współdziałanie z instytucjami lokalnymi 2004/5-2008/9  
6 Współdziałanie z Radą Rodziców na rzecz pozyskiwania środków finansowych na cele statutowe szkoły 2004/5-2008/9  
7 Przygotowanie aktualnego folderu szkoły 2004/2005  


II. Priorytet: Realizacja aspiracji zawodowych nauczycieli.
Cel: Doskonalenie i samodoskonalenie nauczycieli.
l.p. Zadania Termin realizacji Uwagi
1 Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego 2004/5-2008/9  
2 Podejmowanie studiów podyplomowych, udziału w konkursach, warsztatach, radach samokształceniowych, konferencjach metodycznych i seminariach 2004/5-2008/9  
3 Doskonalenie warsztatu pracy 2004/5-2008/9  


III. Priorytet: Zaspokojenie potrzeb i aspiracji uczniów i rodziców w zakresie kształcenia i wychowania poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.
Cel: Kultura oraz klimat szkoły sprzyjają wysokiej jakości kształcenia i wychowania.
l.p. Zadania Termin realizacji Uwagi
1 Udział uczniów i rodziców w życiu szkolnym 2004/5-2008/9  
2 Propagowanie czytelnictwa 2004/5-2008/9  
3 Zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce 2004/5-2008/9  
4 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez prowadzenie kół zainteresowań 2004/5-2008/9  
5 Mobilizowanie uczniów do systematycznego pogłębiania wiedzy i zainteresowań poprzez organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów 2004/5-2008/9  
6 Organizowanie wycieczek krajoznawczych 2004/5-2008/9  
7 Szkoła miejscem spotkań mieszkańców 2004/2005  


IV. Priorytet: Szkolny program wychowawczy oraz profilaktyki sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowości każdego dziecka.
Cel: Wspomaganie rodziny w wychowaniu ucznia na gruncie uniwersalnego systemu wartości.
l.p. Zadania Termin realizacji Uwagi
1 Realizacja szkolnego programu pracy wychowawczej 2004/5-2008/9  
2 Współpraca rodziców ze szkołą w zakresie wychowania dzieci 2004/5-2008/9  
3 Wpojenie uczniom zasad dobrego zachowania, szacunku wobec siebie i innych 2004/5-2008/9  
4 Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym: narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi, przemocy, agresji 2004/5-2008/9  
5 Kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych, szkolnych 2004/5-2008/9  
6 Wpajanie umiejętności pożytecznego, aktywnego, zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu 2004/5-2008/9  
7 Troska o środowisko naturalne 2004/5 -2008/9  
8 Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów 2005/6-2008/9  
9 Opracowanie programu wychowawczego 2005/6  


V. Priorytet: Realizacja wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i ewaluacji.
Cel: Pomiar jakości pracy w wybranych obszarach.
l.p. Zadania Termin realizacji Uwagi
1 Wybór obszarów objętych systemem mierzenia jakości w danym roku szkolnym 2004/5-2008/9  
2 Doskonaleni nadzoru pedagogicznego 2004/5-2008/9  
3 Opracowanie ankiet diagnozujących i ewaluacyjnych 2004/5-2008/9  
4 Kontrola realizacji podjętych zadań w zakresie nauczania i przygotowanie uczniów do egzaminu OKE 2004/5-2008/9  
5 Ewaluacja 2004/5-2008/9  

Powrót   

Nasze Sukcesy
Dodatkowe zajecia edukacyjne